ΘΕΤΙΚΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Τρίτη, Ιούνιος 13, 2017

 

Σταθερή λειτουργική κερδοφορία και
πρόοδος στην υλοποίηση των νέων έργων

 

 

 

Αθήνα – 12Ιουνίου 2017 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA),η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017.

  1. ΣΥΝΟΨΗ

 

(€ εκ.) Q1 2017 Q1 2016 Q1 2016* (προσαρμοσμένα για την εισφορά επί του GGRστο 35%) % Δ

(Q1 2017-Q1 2016*)

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1.058,0 1.047,2 1.047,2 1,0
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 358,9 340,7 340,7  5,3
Payout (%) 66,1% 67,5% 67,5%  
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 148,3 153,8 139,6 6,2
EBITDA 78,5 93,0 78,8 (0,4)
Περιθώριο EBITDA 21,9% 27,3% 23,1%  
Καθαρά κέρδη 39,0 52,8 42,8 (8,7)
Περιθώριο Καθαρών κερδών 10,9% 15,5% 12,6%  
EPS 0,1228 0,1658 0,1342 (8,5)

 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών Τακαθαράέσοδαπροεισφορών (GGR) στοα’ τρίμηνο 2017 αυξήθηκανκατά5,3% σε €358,9εκ.έναντι €340,7εκ.το α’ τρίμηνο 2016.Τα Αριθμολαχεία και το Σκρατς υπεραπόδοσαν σημαντικά έναντι του αθλητικού στοιχηματισμού που κινήθηκε χαμηλότερα έναντι της περσινής χρονιάς.  
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια

 

 

Τακαθαράέσοδααπόπαιχνίδιααυξήθηκανκατά6,2% στα €148,3εκ.έναντι του αντίστοιχου μεγέθους το α’ τρίμηνο 2016, προσαρμοσμένου για την αύξηση της συμμετοχής επί του GGR.Σεσύγκρισημεταδημοσιευμένα μεγέθη, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 3,6%. * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων

 

EBITDA Ταλειτουργικάκέρδηπροφόρωντόκωνκαιαποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώ-θηκανσε €78,5εκ.τοα’ τρίμηνο 2017, μειωμένακατά 0,4% έναντιτουπροσαρμοσμένουγιατηναύξησητηςεισφοράςεπίτουGGREBITDAα’ τριμήνου 2016στα€78,8εκ.Ταμεγέθητουα’ τριμήνου2017 επιβαρύνθηκαναπότηναπεργίατωνπρακτόρων καθώςκαιταέξοδαανάπτυξης που σχετίζονται τόσο με τα VLTsόσο και με την υλοποίηση των νέων έργων.Σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα μεγέθη, το EBITDA α’ τριμήνου 2017μειώθηκε κατά 15,6% έναντι της περσινής χρονιάς. * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων
     
Καθαρά Κέρδη Τακαθαράκέρδηα’ τριμήνου2017ανήλθανσε €39,0εκ., χαμηλότερακατά8,7% έναντιτων προσαρμοσμένων για την αύξηση της εισφοράς επί του GGRκαθαρών κερδών α’ τριμήνου 2016 ύψους€42,8εκ.Σεσύγκρισημεταδημοσιευμέναμεγέθη, τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 26,1% έναντι της περσινής χρονιάς. * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων
     

 

  1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά έσοδα προ εισφορών ανά κατηγορία παιχνιδιών α’ τριμήνου 2017 και 2016
(€ ‘000) Q1 2017 Q1 2016 Δ%
Αθλητικός Στοιχηματισμός 95.425 102.479 (6,9)
% επί του συνόλου 26,6 30,1
Αριθμολαχεία 223.149 201.141  10,9
% επί του συνόλου 62,2 59,0
Σκρατς & Λαχεία 38.451 37.091 3,7
% επί του συνόλου 10,7 10,9
VLTs 1.873
% επί του συνόλου 0,5
Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών 358.898 340.711 5,3

 

Αθλητικός στοιχηματισμός Τακαθαράέσοδαπροεισφορώντωνπαιχνιδιώναθλητικούστοιχηματισμούανήλθανσε€95,4εκ.τοα’ τρίμηνο 2017έναντι €102,5εκ.τοα’ τρίμηνο2016μειωμένα κατά6,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού το ‘α τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα για την αύξηση σε 35% της εισφοράς επί του GGRτο α’ τρίμηνο του 2016, μειώθηκαν κατά ένα μικρότερο ποσοστό ύψους 5,7%.
     
Αριθμολαχεία Τακαθαράέσοδαπροεισφορώναπόαριθμολαχείαενισχύθηκανκατά10,9% στα €223,1εκ.τοα’ τρίμηνοτου 2017,έναντι€201,1εκ.το α’ τρίμηνο 2016,κυρίως λόγω ευνοϊκών επαναλαμβανόμενων jackpots του ΤΖΟΚΕΡ, ενώ το ΚΙΝΟ σημείωσε μικρή πτώση κυρίως λόγω της απεργίας των πρακτόρων.
     
Σκρατς & Λαχεία ΤακαθαράέσοδαπροεισφορώναπόΣκρατς&Λαχείαανήλθανσε €38,5εκ. τοα’ τρίμηνοτου 2017 έναντι €37,1εκ. τοα’ τρίμηνοτου 2016, συνεχίζονταςτηνθετικήεπίδοσηγιατρίτοσυνεχόμενοτρίμηνο. Το Σκρατς υπεραπόδωσε έναντι των λαχείων, απόρροια των συνεχιζόμενων ενεργειών ανανέωσης.
     
VLTs ΣεσυνέχειατηςέναρξηςλειτουργίαςτωνVLTsτον Ιανουάριο του 2017, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών του τριμήνου ανήλθαν σε €1,8εκ. Η λειτουργία των VLTsβρίσκεταιακόμασεαρχικόστάδιο,ενώ στις 31.03.2017 ο ΟΠΑΠ λειτουργούσε συνολικά 1.355παιγνιομηχανήματα.

 

 

 

Έξοδα μισθοδοσίας α’ τριμήνου 2017 και 2016
(€ ‘000) Q1 2017 Q1 2016 % Δ
Μισθοί και ημερομίσθια 12.339 10.581 16,6
Ασφαλιστικές εισφορές 1.946 1.483 31,2
Παροχές σε μετοχές 583 442 32,0
Λοιπά έξοδα προσωπικού 254 195 29,9
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 96 59 61,9
Κόστος παροχών αποχώρησης 2  626 (99,7)
Σύνολο 15.220 13.387 13,7
% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 4,2 3,9  
 

Έξοδα μισθοδοσίας

Ταέξοδαμισθοδοσίαςτοα’ τρίμηνο 2017 αυξήθηκανκατά13,7%, στα €15,2εκ.έναντι €13,4εκ., τηναντίστοιχηπερίοδοπέρυσικυρίωςλόγωτης αύξησης του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου για την υλοποίηση και υποστήριξη των νέων έργων.

 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  α’ τριμήνου 2017 και 2016
(€ ‘000) Q1 2017 Q1 2016 % Δ
Δωρεές & χορηγίες 7.422 7.016  5,8
Διαφήμιση 9.729 8.885  9,5
Σύνολο 17.151 15.901  7,9

 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης Ταέξοδαπροβολήςκαιδιαφήμισηςδιαμορφώθηκαντοα’ τρίμηνο 2017 σε€17,2εκέναντι €15,9εκ.τηναντίστοιχηπερίοδοτο 2016, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του Ομίλου.

 

Λοιπά  λειτουργικά έξοδα α’ τριμήνου 2017 και 2016
(€ ‘000) Q1 2017 Q1 2016 % Δ
Κόστος παροχών πληροφορικής 16.277 15.300 6,4
Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας 3.903 3.257 19,8
Ενοίκια 1.863 2.065 (9,8)
Ανάλωση αποθεμάτων 19.816 23.225 (14,7)
Λοιπά έξοδα 16.056 11.461 40,1
Σύνολο 57.916 55.309 4,7

 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα Ταλοιπάλειτουργικάέξοδαστοα’ τρίμηνο2017αυξήθηκανκατά4,7% στα €57,9εκ.έναντι €55,3εκ.τηναντίστοιχηπερίοδοτο2016που αποδίδεται κύρια στα αυξημένα έξοδα υποδομών και κόστη ανάπτυξης.

 

Ταμειακέςροέςα’ τριμήνου 2016 και 2016
(€ ‘000) Q1 2017 Q1 2016 Δ%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 51.016 45.805 11,4
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (23.641) (14.163) 66,9
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 175.837 9.834 1.688,1

 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α’ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε €51,0εκ.έναντι €45,8εκ.το α’ τρίμηνο 2016λόγω μικρότερων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.  
   
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το α’ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους €23.6εκ.οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο την πληρωμή της τελευταίας δόσης που σχετίζεται με την αγορά της άδειας του ιπποδρομιακού στοιχήματος.
   
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το α’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε εισροές €175,8εκ. ως αποτέλεσματου νέου ομολογιακού δανείου.


  1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

VLTs – Πρόγραμμαυλοποίησης

Σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας 4 πρώτων πιλοτικών καταστημάτων Play στις 11.01.2017, το πρόγραμμα υλοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στις 31.03.2017,συνολικά 1.355VLTs σε 53 καταστήματα Play και 12 πρακτορεία ΟΠΑΠήταν σε πλήρη λειτουργία.

 

Έναρξη λειτουργίας του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VirtualFootball

Τον Απρίλιο ξεκίνησε η έναρξη λειτουργίας του καινούριου μας παιχνιδιού Virtual Football, που αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.Το νέοπαιχνίδι διατίθεται πλέον σε όλο το δίκτυο των πρακτορείων μας και αποτελεί μια συναρπαστική εναλλακτική μορφή αθλητικού στοιχηματισμού.

 

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2016

Ο ΟΠΑΠ δημοσίευσε τον πρώτο του Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό ο οποίος ενσωματώνει οικονομικά και μη-οικονομικά στοιχεία, ενισχύονταςκαι διασφαλίζοντας τη διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στον εν λόγω απολογισμό καταγράφεται η δέσμευσή μας να ενσωματωθεί η Εταιρική Υπευθυνότητα σε όλο το φάσμα της  επιχειρησιακής μας λειτουργίας.Τελικό στόχο αποτελείη αξιοποίηση του απολογισμού ως εργαλείουκαταγραφής της προόδου μας, καθώς και μέσου βελτίωσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής μας συνεισφοράς. Μπορείτεναπεριηγηθείτεστην διεύθυνση http://investors.opap.gr/~/media/Files/O/Opap-IR/documents/threemonth1206/apologismos2017low.pdf

 

Neurosoft–Αύξηση ποσοστού συμμετοχής του ΟΠΑΠ σε 67,72%

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 07 Ιουνίου 2017 από την OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 38,19% της Neurosoft A.E. έναντι συνολικού τιμήματος €34,2εκ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συνολική συμμετοχή του ΟΠΑΠ στην Neurosoft θα ανέρχεται σε 67,72%, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής ύψους 29,53%, μέσω θυγατρικών εταιρειών. Η Neurosoft παρέχει ήδη στον ΟΠΑΠ υπηρεσίες που υποστηρίζουν ευθέως την υλοποίηση της τεχνολογικής αναβάθμισης του ΟΠΑΠ. Η επένδυση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο εταιρειών και θα προσφέρει πρόσθετα οφέλη σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της Neurosoft.Οι μετοχές της Neurosoft διαπραγματεύονται στην αγορά AIM Italian/Mercato Alternativo del Capitale.Η συναλλαγή τελεί υπό των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

 

Πληρωμήυπολοίπου μερίσματος χρήσης 2016

ΟΟΠΑΠ, μετά από έγκριση της ΕτήσιαςΤακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Απρίλιου 2017, αποφάσισε τη διανομή €0,72 μικτού μερίσματος για τη χρήση 2016. Εξαιρουμένων των €0,12 ανά μετοχή που είχαν ήδη διανεμηθεί ως προμέρισμα τονΟκτώβριο του 2016, το υπόλοιπο του μερίσματος €0,60 ανά μετοχή καταβλήθηκε την Τρίτη9 Μαΐου 2017.