Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Κυριακή, 21 Απριλίου, 2013

00f0ewf21few2

 

Ρύθμιση εξπρές για εξόφληση

2,7 εκατ. οφειλετών του Δημοσίου

 

Μια νέα ευκαιρία για να τακτοποιήσουν οι οφειλέτες τα χρέη τους προς την Εφορία, τα Ταμεία, τους Δήμους, τις τράπεζες, ακόμη και τη ΔΕΗ, δίνει η Κυβέρνηση μέσω του νέου καθεστώτος ρυθμίσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί δύο ρυθμίσεις: μία για τα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι το τέλος του 2012 και μία για νεότερα χρέη, που γίνονται ληξιπρόθεσμα από 1.1.2013 και μετά. Θα ενεργοποιηθούν τον Ιούνιο, με το οικονομικό επιτελείο να προσδοκά είσπραξη εσόδων άνω του 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Με το νομοσχέδιο-σκούπα, που θα τεθεί πολύ σύντομα προς ψήφιση, προβλέπεται η ρύθμιση των οφειλών σε απεριόριστες δόσεις για όσους χρωστούν έως 5.000 ευρώ και ρύθμιση οφειλών σε 48 δόσεις για επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρήσεις και μεγαλοοφειλέτες.

Συγκεκριμένα:

-Τα χρέη που μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση είναι όσα έχουν δημιουργηθεί ως τις 31.12.2012.
-Ο οφειλέτης πρέπει να έχει εξοφλήσει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μετά την 1.1.2013.
-Οφειλέτες με χρέη που είχαν συσσωρευθεί πριν από τις 31.12.2012 μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, υπό την προϋπόθεση η διάρκεια του διακανονισμού να μην εκτείνεται πέρα από τις 30.6.2017 και να είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους από τον Ιανουάριο του 2013. Η υπαγωγή στις υφιστάμενες ρυθμίσεις θα κλείσει μόλις ανακοινωθεί η νέα ρύθμιση.
-Νέοι οφειλέτες, με χρέη που δημιουργήθηκαν μετά τις 31.12.2012, δεν μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα:

  • Ποιες οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση;

Στο νέο καθεστώς μπορούν να ενταχθούν και να ρυθμιστούν χρέη προς το Δημόσιο τα οποία βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31.12.2012. Ουσιαστικά, η ρύθμιση για τα χρέη που προέκυψαν μέχρι το τέλος του 2012 θα συνιστά μια «τελευταία ευκαιρία» για όσους δεν έχουν ρυθμίσει τις παλαιές οφειλές τους, καθώς και για εκείνους που τις είχαν ρυθμίσει, αλλά δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων και αυτήν τη στιγμή έχουν τεθεί εκτός ρυθμίσεων.

Όσοι από τους οφειλέτες αυτούς υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής μέχρι το τέλος Ιουνίου, θα αποκτήσουν το δικαίωμα να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε πολλές μηνιαίες δόσεις αλλά και με πρόσθετες επιβαρύνσεις, που θα έχουν τη μορφή τόκων.

  • Τα χρέη που βεβαιώνονται και καθίστανται ληξιπρόθεσμα από την 1.1.2013 και μετά μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση;

Θα ρυθμίζονται και τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν καταστεί ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμα από την 1.1.2013. Θα εντάσσονται στη λεγόμενη «πάγια ρύθμιση», η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, και θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο ποινής περίπου 8,75%.

  • Χρωστάω στις Εφορία 3.000 ευρώ. Σε πόσες δόσεις μπορώ να αποπληρώσω την οφειλή μου;

Τα χρέη των φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.2012 και δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ, θα μπορούν να εξοφληθούν σε μηνιαίες δόσεις που ενδέχεται να υπερβαίνουν και τις 48.

Το ποσό της κάθε δόσης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος. Για τα χρέη αυτά δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων. Η ίδια δυνατότητα θα παρέχεται και για ποσά πάνω από 5.000 ευρώ, αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια και μόνο εφόσον ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο αποδεικνύει με συγκεκριμένα έγγραφα στοιχεία την οικονομική του αδυναμία.

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούν επίσης να ενταχθούν και φυσικά πρόσωπα με χρέη που αφορούν τις επιχειρήσεις τους οι οποίες έχουν κλείσει, εφόσον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν τους συγκεκριμένους φόρους. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο ενός ορίου -το οποίο θα καθοριστεί πιθανότατα στα 25 ευρώ-, αλλά οι ρυθμιζόμενες οφειλές θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο περίπου 8,75%.

  • Αν η οφειλή είναι πάνω από 5.000 ευρώ, πώς θα τακτοποιηθεί;

Οφειλές φυσικών προσώπων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31.12.2012, καθώς επίσης και οφειλές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες επίσης μέχρι 31.12.2012, θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις. Και οι οφειλές αυτές θα επιβαρύνονται με τόκους, που θα υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο περίπου 8,75%.

  • Η ρύθμιση προβλέπει έκπτωση επί των προσαυξήσεων;

Για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι 31.12.2012 η ρύθμιση προβλέπει ότι:

• Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης οφειλής θα παρέχεται έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
• Οφειλέτες με χρέη έως 75.000 ευρώ θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο με υπογραφή λογιστή και συνεγγυητές.
• Οφειλέτες με χρέη πάνω από 75.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ θα υποχρεώνονται να παρέχουν επαρκή στοιχεία, από τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη ρύθμιση και να πληρώνουν τις δόσεις.
• Οφειλέτες με χρέη άνω των 300.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσουν και διασφαλίσεις (ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία), ώστε να καλύπτεται το σύνολο της οφειλής τους σε περίπτωση αθέτησης των όρων της ρύθμισης.

  • Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στη «ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας»;

Στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι δεν έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31.12.2012. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει τη δυνατότητα υπαγωγής και σε όσους τέθηκαν εκτός παλαιότερων ρυθμίσεων μέχρι τις 31.3.2013. Από τη νέα έκτακτη ρύθμιση θα εξαιρεθούν, πάντως, όσοι έχουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.2012 και έχουν υπαχθεί γι’ αυτές σε παλαιότερες ρυθμίσεις, τις οποίες εξυπηρετούν με συνέπεια.